KMK Pack - Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Üretimde verimliliklerin iyi bir çevre yönetimiyle elde edilebilir.
Çevre Performansı
01

operasyonlarımızda kabul görmüş en iyi çevre performansı için aktif olarak çabalarız

Geçerli Yasalar
02

Geçerli tüm yasalara uyar ve ilgili uluslararası kabul görmüş ilkelere göre hareket ederiz.

Hedeflerimize ulaşmak için yapacaklarımız:
01
İlgili ulusal, yerel yasaları ve tüm ilgili uluslararası sözleşmeleri ve anlaşmaların gerekliliklerini karşılamak
02
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesi ve UNGC CEO Water Mandate dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası olarak ilan edilmiş ilke ve standartlara uygun hareket etmek ve UNEP’in Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim ilkelerine bağlı kalmak
03
Kendi operasyonlarımızda kaynak verimliliğini artırarak ve paydaşlarla etkileşim kurarak döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamak
04
Hammadde temini ve lojistik gibi dolaylı etkilerimizi de göz önünde bulundurarak doğal kaynakların kullanımından emisyonlarımızın, deşarjlarımızın ve atıklarımızın yönetimine kadar, çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek
Kaynak verimliliğiyle ilgili olarak yapacaklarımız:
01
Kaynak kullanım verimliliği açısından üretim süreçlerimizin, hammaddelerin, suyun, enerjinin, geri dönüşümün ve ağaç ile orman ürünlerinin döngüsel aşamalı kullanımını teşvik etmek
02
Katı atık alanlarına giden atıkları azaltmak ve yan ürünlerin ikincil kullanımını teşvik etmek ve geri dönüşüm oranlarını iyileştirmek
03
Tatlı suya, sıhhi imkanlara ve hijyene erişimin BM tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul edildiğini bilmek ve operasyonun tüm aşamalarında su ayak izimizi yönetirken BM CEO Water Mandate ilkelerini izlemek, ve suyu verimli kullanmak için belirli su hedeflerimizi belirlemek
04
Su ayak izimizi daha iyi yönetmemize ve su kaynaklarımızı korumamıza yardımcı olmak için kâğıt ve kutu fabrikalarımız için güncel su etki değerlendirmeleri yürütmek
05
Ortak su sorunları içinde su sıkıntısı çeken alanlara daha fazla odaklanmak ve tedarikçiler ile müşteriler gibi paydaşları su sorunları konusunda eğitmek de dahil olmak üzere ortak zorluklar üzerinde toplu reaksiyonu teşvik etmek
Çevre etkilerinin en aza indirilmesiyle ilgili olarak yapacaklarımız:
01
İnovasyonu ve temiz teknolojiyi teşvik etmek ve buna yatırım yapmak
02
Üretilen atıklar, hava emisyonları, su deşarjları ve gürültü gibi diğer etkiler açısından operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkisini anlamak ve bu etkileri en aza indirmek için planlar oluşturmak ve hedefler belirlemek
03
BAT (Mevcut En İyi Teknikler) standartlarına uygun olarak, proseslerde ve ürünlerde tehlikeli kimyasalları toksik olmayan veya daha az toksik proses kimyasalları ve hammaddeleriyle ikame etmek
04
Emisyonlarımızın, deşarjlarımızın ve atıklarımızın miktarını ve tehlikeli niteliklerini azaltmak için ürünler ve üretim süreçleri tasarlamak
05
Kâğıt fabrikamızdaki tüm yeni projelerde, atık ve atık su arıtımı ve kimyasalların taşınması ve depolanması da dahil olarak Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) uygulandığından gözden geçirilerek değerlendirildiğinden emin olmak
06
Kâğıt ve Ambalaj fabrikalarımızda ISO 14001 sertifikalı çevre yönetim sistemlerini geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
07
Global sürdürülebilirlik veri raporlama kuruluşlarına katılım yoluyla çevresel performansımızla ilgili bilgileri kamuya açıklamak
08
Çevresel olayların ve şikayetlerin ortaya çıkmasını önlemek, ancak meydana geldiklerinde tekrarları önlemek için raporlamak, kapsamlı bir şekilde araştırmak ve önlemleri almak